Radni sati i blagdani u 2011. godini

Vezano za čl. 46 Zakona o radu (NN 149/09) koji obvezuje poslodavca na donošenje pisane odluke o rasporedu radnog vremena i primjenu novog Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 37/11 u primjeni od 1. svibnja 2011. godine), obratite pažnju na ukupan broj radnih sati.

Rasporedom radnog vremena raspoređuje se radno vrijeme radnika na dane u tjednu odnosno mjesecu. Pri donošenju odluke o rasporedu radnog vremena, kao poslodavac trebate voditi računa o specifičnostima djelatnosti i potrebama organizacije rada ali i o ograničenjima i zahtjevima propisa radnog prava (najduže puno radno vrijeme, obvezni dnevni i tjedni odmor radnika?.). Radno vrijeme može se utvrditi različito za različite dijelove procesa rada, primjerice proizvodnju i trgovinu ili servis pa primjerice proizvodnja može raditi jednokratno a trgovina u smjenama ili dvokratno.

 

Izvršavanje utvrđenog rasporeda rada radnika prati se u evidenciji o radnom vremenu radnika

Donesen je novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima  objavljen je u NN 37/11 (kao i Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine NN 37/11) koji se primjenjuje od 01.05.2011. g.

Evidencija o radnom vremenu radnika  je izmijenjena:

 • ne evidentiraju se posebno sati provedeni na službenom putu, terenski rad, sati rada po pozivu (svi se vode kao redovan rad),
 • ne evidentiraju se sati neplaćenog dopusta, rodiljnog i roditeljskog dopusta,
 • podatke u evidenciju o ukupno odrađenim satima trebate unijeti najkasnije sedmog dana od proteka dana na koji se odnosi,
 • podatke o početku i završetku rada (primjerice od 8,00 do 16,00 sati) trebate upisivati smo ako je to propisano kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Ukoliko ove podatke evidentirate, trebate ih upisati najkasnije na završetku sljedećeg radnog dana za prethodni.
 • obrtnik ne mora voditi evidenciju radnog vremena za člana obitelji s kojim živi u zajedničkom domaćinstvu i koji je u radnom odnosu kod njega, ako je ugovorom o radu ugovorio da je taj radnik samostalan u određivanju radnog vremena, stanke te dnevnog i tjednog odmora. Ako to nije ugovoreno, možete napraviti aneks ugovoru  ili i za njega voditi evidenciju radnog vremena.

Evidenciju ste obvezni:

 • imati u svom sjedištu najmanje za prethodno razdoblje od jedne godine, ali ukoliko na nekom izdvojenom mjestu rada zapošljavate šest ili više radnika, evidenciju morate imati  primjerak evidencije i u tom izdvojenom pogonu (za prethodno jednogodišnje razdoblje).
 • čuvati najmanje 4 godine, a ako je pokrenut radni spor sa radnikom u kojem bi za ostvarenje prava radnika mogla biti potrebna ova evidencija, morate je čuvati do okončanja spora.

Napomene:

 • Za ribare i prijevoznike posebnim je propisima određeno drugačije evidentiranje radnog vremena radnika, pa se na njih ova evidencija ne primjenjuje.
 • Obrtnik nije radnik, pa za sebe ne vodi evidenciju o radnom vremenu.
 • Ukoliko poslodavac ne vodi evidenciju radnog vremena na propisani način, a dođe do radnog spora čl.131.st.4 Zakona o radu propisuje da teret dokazivanja radnog vremena leži na poslodavcu.
 • Zakonom o radu čl. 294.st.1. podst.1, al. 2., 3. i 4 postupanje protivno obvezi vođenja evidencije o radnicima i radnom vremenu svrstano među najteže prekršaje poslodavca sa zapriječenom kaznom od 7.000 do 10.000 kuna. 

Blagdani, radni sati po mjesecima (pdf)

© Obrtnička komora Istarske Ĺžupanije, 2007-2010. Stranice izradili Ulisys d.o.o. Informatička djelatnost. Bazirano na Typo3 CMS sustavu.