Novosti u zakonskoj regulativi

Na ovoj stranici objavljivat ćemo novosti u zakonima i podzakonskim aktima, kao i u ostaloj regulativi koja se tiče obrtništva i gospodarstva općenito.

Porezna reforma 2017.

Paušal u 2017. godini

Kraj godine i vrijeme zaključenja poslovnih knjiga  je  prilika  da (ako već niste) provjerite isplati li vam se paušal.

Novosti koje u 2017.godini donosi Zakon o porezu na dohodak i nacrt pravilnika, vezano za paušal su:

 • Nema uvjeta,osim PDV-a (da niste u sustavu niti ostvarili  prag od 230.000,00 kn);
 • Dodan je još jedan razred za ukupne godišnje primitke od 149.500,00 do 230.000,00 kuna.

Izmjenama Zakona o fiskalizaciji,  najkasnije od 01.07.2017.godine propisana je obveza  izdavanja računa putem elektroničkih naplatnih uređaja i za paušaliste.

Ako želite plaćati porez na dohodak u paušalnom iznosu obratite pažnju na rokove.

Zahtjev  za plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave  do kraja godine a najkasnije do 15.01. (obrazac RPO i Prilog A) uz priložene dokumente:

 1. pregled primitaka i izdataka prema podacima iz Knjige primitaka i izdataka ? Obrazac KPI, u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak, 
 2. pregled ukupnog iznosa tražbina, a na temelju izdanih računa iz Evidencije o tražbinama i obvezama ? Obrazac TO, u skladu s Pravilnikom o porezu na dohodak, odnosno presliku Obrasca TO i to za porezno razdoblje (kalendarsku godinu) koje prethodi godini prelaska na utvrđivanje dohotka u paušalnom iznosu. 

Više možete pročitati u sljedećem materijalu.

Isplata plaća u siječnju 2017.

S punim povjerenjem u programe kojima se služite u radu, objavljujemo nekoliko informacija vezanih za isplatu plaće u siječnju 2017. godine.

više...

 

Neisplata plaća radnicima

Ukoliko niste isplatili plaću radniku u cijelosti, do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, obratite pažnju na vaše nove obveze koje su propisane Zakonom o osiguranju potraživanja radnika (NN 86/08, 80/13 i 82/15).

Više možete saznati u sljedećem dokumentu:

Novosti za trgovce - sezonska sniženja

Izmjenom Zakona o zaštiti potrošača  (NN41/14 i 110/15) među ostalim, izmijenjene su odredbe o sezonskom sniženju.

Tako sezonsko sniženje više nije do tri puta godišnje, najdulje 60 dana, ni u razdoblju između 27. prosinca i 10. siječnja, 1. i 15. travnja te 10. i 25. kolovoza.

Prestale su važiti i odredbe da se, ako se sezonsko sniženje iskazuje u postotnom rasponu, najveći postotak na početku sezonskog sniženja mora odnositi na najmanje 1/5 količine svih proizvoda koji se prodaju na sniženju. Ako je cijena proizvoda koji se prodaje na sezonskom sniženju smanjivana više puta, bilo je propisano da trgovac može (ne mora) jasno, vidljivo i čitljivo označiti sve izmjene cijena tijekom sezonskog sniženja.

Prema izmijenjenoj odredbi čl. 21. Zakona,sezonskim se sniženjem smatra prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone.

Ministar gospodarstva, nadležan za poslove zaštite potrošača, pravilnikom će propisati uvjete i način provedbe sezonskog sniženja,u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu izmjena Zakona, odnosno do 20. studenog 2015. godine.

U prijelaznim odredbama Zakona propisano da izmijenjena odredba čl. 21. kojim se drugačije uređuje sezonsko sniženje, stupa na snagu 1. studenog 2015. godine . Od tog datuma sezonsko sniženje će se provoditi prema izmijenjenim uvjetima, koji će biti poznati nakon donošenja pravilnika.

Ministarstvo priprema donošenje pravilnika koji u radnoj verziji glasi:                                                                                          

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PROVOĐENJA SEZONSKOG SNI®ENJA (radna verzija)

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti i način provođenja sezonskog sniženja.

Članak 2.

(1) Sezonsko sniženje odvija se dva puta godišnje.

(2) Zimsko sezonsko sniženje započinje 2. siječnja.

(3) Ljetno sezonsko sniženje započinje posljednjeg ponedjeljka u lipnju.

(4) Sezonsko sniženje iz stavka 2. i 3. ovoga članka može trajati najdulje 60 dana.

Članak 3.

U okviru sezonskog sniženja, redovna cijena i nova snižena cijena iskazuju se jasno, vidljivo i čitljivo.

Članak 4.

(1) Ukoliko u razdoblju iz članka 2. ovoga Pravilnika nisu prodani svi proizvodi, trgovac može nastaviti s prodajom proizvoda po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha.

(2)  Prodaju iz stavka 1. ovoga članka nije dopušteno oglašavati kao sezonsko sniženje.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u ?Narodnim novinama?, a stupa na snagu 1. studenoga 2015. godine.

Dakle predlažu se izmjene:

- manji broj sezonskih sniženja (sa tri na dva puta godišnje)

- zimsko sniženje  započinje 2. siječnja (ranije između 27. prosinca i 10. siječnja, 1. i 15. Travnja)

-  ljetno sezonsko sniženje započinje posljednjeg ponedjeljka u lipnju (ranije između 10. i 25. Kolovoza)

- nema određenih postotaka sniženja (do sada najmanje 1/5 količine svih proizvoda koji se prodaju na sniženju moraju biti najviše sniženi)

- obvezno je isticanje dvije cijene (redovite cijene i snižene cijene), osim u slučaju prodaje robe na daljinu i izvan poslovnih prostorija trgovca te ako sezonsko sniženje traje do tri dana (do sada postoji obveza jasno, vidljivo i čitljivo označiti sve izmjene cijena tijekom sezonskog sniženja).

I nadalje ostaje mogućnost da se,  ukoliko u razdoblju sniženje nisu prodani svi proizvodi, nastavi s prodajom proizvoda po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha, ali se ta prodaja više ne oglašava kao sezonsko sniženje.

Smanjena je spomenička renta

U Narodnim novinama 98/15 objavljena je Uredba o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Izmjenom zakona je od 22.09.2015. godine smanjen iznos direktne spomeničke rente na maksimalno 4,00 kn po m2 korisne površine poslovnog prostora mjesečno. Iznos direktne spomeničke rente određuje grad, odnosno općina, svojom odlukom, a  plaćaju je obrtnici koji obavljaju djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline. Korisnik koncesije na kulturnom dobru te fizičke i pravne osobe koje obavljaju prerađivačku ili proizvodnu djelatnost kao pretežitu djelatnost oslobođeni su plaćanja direktne spomeničke rente.

Renta se plaća u prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje se donosi za svakog obveznika, na način da se u njemu utvrđuje godišnja obveza plaćanja, koju je obveznik dužan podmiriti u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Obveza plaćanja indirektne spomeničke rente u nije izmijenjena, a važenje joj je produženo do 31.12.2016.godine.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti

Novi Zakon o pogrebničkoj djelatnosti objavljen je u Narodnim novinama br. 36/2015.

Pojedinosti iz Zakona, kojim se uređuje pogrebnička djelatnost možete preuzeti ovdje (pdf):

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti

Zakon o zaštiti na radu

Novi Zakon o ozaštiti na radu stupio je snagu 19.06.2014., a objavljen je u "Narodnim novinama" br. 71/2014.

U nastavku možete preuzeti dokument s osvrtom na navedeni Zakon.

Zakon o zaštiti na radu (pdf)

Zpošljavanje osoba s invaliditeom

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetomobjavljen je u Narodnim novinama157/13a stupio je na snagu 1. siječnja 2014.godine.

Više možete saznati ovdje:

Informacija - Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida

Plaćanje članarine turističkim zajednicama

Kako podmirivati obveze prema turističkoj zajednici? Odgovor na ovo pitanje nalazi se u sljedećim tekstovima...

Plaćanje članarine TZ u 2010. (pdf)

Plaćanje članarine TZ u 2011. (pdf)

31/12 2010

Spomenička renta

Od listopada 2010. godine, na snazi je izmijenjeni Zakon o zaštiti i očuvanju kuturnih dobara.

Došlo je do izmjena u visini spomeničke rente, a više možete pročitati u sljedećem materijalu:

Spomenička renta (pdf)

Zakon o sprečavanju pranja novca

Informacija u sljedećem tekstu:

Sprečavanje pranja novca (pdf)

 

Minimalna plaća

Državni zavod za statistiku objavio je minimalnu plaću koja se utvrđuje  jednom godišnje te od 01.lipnja 2009. godine do 31.svibnja 2010. godine iznosi 2.814,00 kn.

To je Zakonom o minimalnoj plaći (NN 67/08) utvrđen najniži mjesečni iznos bruto plaće koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu.

Kolektivni ugovori i dalje su na snazi, ali uz načelo primjene za radnika najpovoljnijeg prava - radnik za puno radno vrijeme i cijeli mjesec ne može dobiti manje od ove propisane najniže (minimalne) plaće.

Snežana Klarić, dipl. iur.

Prestanak radnog odnosa

Zakonom o radu propisani su načini prestanka radnog odnosa.

Više o toj temi možete pročitati u sljedećem tekstu:

Prestanak radnog odnosa (pdf, 120 kB)

Snežana Klarić, dipl. iur.

Ugovaranje isporuke električne energije

Zakon o tržištu električne energije na novi način uređuje proizvodnju, prijenos, distribuciju i organizaciju tržišta električnom energijom. Potrošače, odnosno kupce, dijeli na povlaštene i tarifne.

Više o tome možete pročitati u sljedećem tekstu:

Opskrba električnom energijom (pdf, 94kB)

Snežana Klarić, dipl. iur.

Opći porezni zakon

Novi Opći porezni zakon (Narodne novine 147/08) stupio je na snagu 01.01.2009. godine (osim glava VIII i IX koje stupaju na snagu ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju).

Novi zakon, među ostalim, pobliže definira pojmove javnih davanja, porezne tajne, poreznog broja (osobni identifikacijski broj), propisuje se nov način dostave poreznih dokumenata, te donosi još neke novosti.

Više možete saznati u sljedećem tekstu.

Opći porezni zakon (pdf, 83kB)

Snežana Klarić, dipl. iur.

Novosti u zakonskoj regulativi - siječanj 2009.

Novosti u regulativi objavljene u prvih 5 brojeva "Narodnih novina", odnose se na:

 • izmijenjenu eskontnu stopu NBH,
 • Pravilnik o načinima i rokovima za obavjewšćivanje ureda za sprječavanje pranja novca...
 • Pravilnik o OIB-u,
 • Pravilnik o doprinosima,
 • izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak,
 • visinu komorskog doprinosa za 2009. godinu,
 • dopunsko zdravstveno osiguranje,
 • objavljivanje Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja...

Tekst (pdf datoteku) možete pronaći ovdje.

Snežana Klarić, dipl. iur.

Pravilnik o označavanju, reklamiranju i označavanju hrane (24.04.2008.)

Proširena primjena kolektivnog ugovora u graditeljstvu (22.02.2008)

Novosti u pravilnicima s područja ugostiteljstva (21.01.2008)

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite na radu (18.01.2008)

Izmjene pravilnika s područja ribarstva (16.01.2008.)

© Obrtnička komora Istarske Ĺžupanije, 2007-2010. Stranice izradili Ulisys d.o.o. Informatička djelatnost. Bazirano na Typo3 CMS sustavu.