Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 5/08)

Pravilnikom obvezana su za vođenje knjige gostiju i popisa gostiju i seljačka domaćinstva koje pružaju smještaj. Knjiga gostiju se više ne ovjerava, a može biti uvezana ili u elektroničkom obliku (po isteku godine ispisuje se i pohranjuje na odgovarajućem mediju), može se voditi i zajednička za domaće i strane goste; i nadalje se čuva dvije godine od popunjavanja. Popis gostiju ne ovjerava se ali na prvoj unutarnjoj strani korica (kada se otvori uvezana knjiga, stranica na kojoj se ne upisuju podaci) treba biti upisano ime i prezime osobe na koju glasi rješenje o odobrenju pružanja usluga u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu, može biti uvezan ili u elektroničkom obliku (po isteku godine ispisuje se i pohranjuje na odgovarajućem mediju); i nadalje se čuva dvije godine od popunjavanja.

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (NN 5/08)

Knjiga žalbe više se ne ovjerava, produžen je rok za dostavu prigovora inspektoratu sa tri na pet dana, a prigovor se ulaže kada gost smatra da je oštećen u odnosu na traženu odnosno dobivenu uslugu (nije više navedeno da se prigovor ulaže kada je gost povrijeđen postupkom uslužnog osoblja, kao i u drugim slučajevima kada smatra da postupak prema njemu, kao korisniku usluga, nije bio prikladan).

Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (NN 5/08)

Propisane su vrste, minimalni uvjeti za vrste, kategorije, uvjeti za kategorije, oznake za kategorije, način označavanja kategorija, način kategorizacije objekata u kojima se pružaju usluge smještaja, što se smatra pretežito vlastitom proizvodnjom, a što jelima, pićima i napicima uobičajenim za kraj u kojem je seljačko domaćinstvo te vrste proizvoda koji ne moraju biti iz vlastite proizvodnje.

Pod pretežito vlastitom proizvodnjom podrazumijevaju se poljoprivredni proizvodi proizvedeni na seljačkom domaćinstvu koje pruža ugostiteljske usluge (vlastita proizvodnja), poljoprivredni proizvodi proizvedeni na drugim seljačkim gospodarstvima upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje kupi seljačko domaćinstvo koje pruža ugostiteljske usluge i  šumski proizvodi, samoniklo bilje, gljive, puževi, žabe, ribe i drugi vodeni i morski organizmi te divljač, koje član seljačkog domaćinstva ulovi, ubere ili kupi, u kraju gdje se nalazi seljačko domaćinstvo.

Vrste objekata u seljačkom domaćinstvu su: 

  • vinotočje/kušaonica - može i samo vinotočje (pretežno vina i/ili naresci i/ili namazi) ili kušaonica (pretežno naresci i/ili namazi i/ili pića);
  • izletište (topla i hladna jela te pića i napici);
  • soba (smještaj uz doručak, polupansion ili pansion);
  • apartman (smještaj uz mogućnost samostalne pripreme hrane) i 
  • kamp (kampiranje uz najam pokretne opreme i usluge prehrane, pića i napitaka).

U blizini objekta ili na glavnom ulazu u objekt mora biti vidno istaknuta oznaka izrađena od prirodnog materijala iz kraja u kojem se objekt nalazi  s nazivom ?seljačko domaćinstvo? (ili ?agroturizam?, ?seljački turizam? i slično), imenom domaćinstva (nije obvezno) i propisanim nazivom utvrđene vrste te oznakom kategorije ako se objekt kategorizira.

Objekt  mora biti uređen i opremljen u skladu s tradicijom kraja u kojem se nalazi, a propisani su i ostali uvjeti slično ugostiteljskim objektima (zdravstveno ispravne vode za piće, električna energija, grijanje, telefonska veza, komunalni i ostali otpad, odvodnja otpadnih voda, ugostiteljski sadržaji, sanitarni čvor, obvezni zdravstveni pregled?.)

Vrste soba, apartman i kamp se kategoriziraju na temelju propisanih obveznih uvjeta u vezi: usluga, uređenja, opreme, uređaja, održavanja i dr., u tri kategorije označene suncem  (broj i sličica) ali  dozvoljeno je da poglavarstvo županije može, sukladno pretežitosti ponude u županiji, odrediti jednu ili više drugih oznaka za kategoriju.

Više o tome možete saznati u Uredu državne uprave u Istarskoj županiji, Službi za gospodarstvo ? Ispostavi u vašem gradu ili u Upravnom odjelu za turizam Istarske županije, Poreč, Pionirska 1a .

Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 5/08)

Potpuno je pojednostavio upisnike ? vode se u elektroničkom obliku, nema propisanih elemenata ali uredi koji nemaju mogućnost vođenja u elektroničkom obliku i nadalje vode upisnik u obliku uvezanih knjiga, kao i do sada .

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

  • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata, te o obrascima zahtjeva ugostitelja i obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju objekata za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu, te o obrascima zahtjeva građana (NN 3/96);
  • Pravilnik o Upisniku o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju i obrascu zahtjeva ugostitelja (NN 14/96, 30/96 i 75/97);
  • Pravilnik o obrascu prijave i Upisniku o pružanju ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa (NN 14/96, 30/96 i 75/97).

Snežana Klarić, dipl. iur.

© Obrtnička komora Istarske Ĺžupanije, 2007-2010. Stranice izradili Ulisys d.o.o. Informatička djelatnost. Bazirano na Typo3 CMS sustavu.