Plaćanje radijske i televizijske pretplate

Kako u posljednje vrijeme učestala primamo informacije i upite vezano za kontrolu plaćanja RTV pristojbe, skrećemo vam pozornost na:

I. obvezu plaćanja

Prema članku 53. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 25/03), vlasnici radijskih i televizijskih prijamnika na području Republike Hrvatske dužni su HRT-u plaćati pristojbu. Obrtnici i pravne osobe plaćaju pristojbu na svaki  prijavljeni prijamnik. (Odlukom Ravnateljstva HRT o načinu prikupljanja - naplati RTV pristojbe u čl. 2 utvrđeno je da pravne osobe i s njima izjednačene fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, plaćaju pristojbu na svaki prijamnik koji imaju u vlasništvu, odnosno koji koriste).

Vlasnik, odnosno korisnik prijamnika plaća pristojbu sve dok prijamnik ne odjavi.

II. obvezu prijave/odjave prijamnika

Vlasnik prijamnika dužan je HRT-u prijaviti prijamnik najkasnije u roku od 30 dana od dana nabave, a promjenu adrese, mjesta stanovanja ili sjedišta najkasnije u roku od 15 dana od dana promjene

Prijava prijamnika podnosi se HRT-u, na obrascima koje izdaje HRT.

Vlasnik, odnosno korisnik prijamnika dužan je HRT-u prijaviti svaku promjenu adrese, mjesta stanovanja ili sjedišta i to u roku od 15 dana od dana promjene.

Prijava prijamnika za pravne osobe, radionice, klubove, udruge, ustanove, obrte ili druge djelatnosti koje se obavljaju na temelju rješenja o obavljaju djelatnosti i/ili su za obavljanje djelatnosti potrebni minimalni tehnički uvjeti i/ili kategorizacija i drugo sadrži sljedeće podatke:

  • ime tvrtke, ime vlasnika i naziv obrta ili druge samostalne djelatnosti ili udruge,
  • žiro račun s nazivom pravne osobe kod koje se račun vodi,
  • matični broj i broj telefona i faksa ili e-mail adresu,
  • podatke o prijamniku (vrsta, marka prijamnika, tvornički broj),
  • registarski broj motornog vozila za prijamnike u motornom vozilu,
  • datum nabave,
  • datum prijave,
  • potpis odgovorne osobe i pečat.

Vlasnik, odnosno korisnik prijamnika odjavljuje prijamnik u slučaju otuđenja (prodaja, darovanje i sl.) ili ako ga prestaje koristiti (trajno ili privremeno) zbog kvara, uništenja ili iz drugih razloga. Uz zahtjev za odjavu prijamnika obvezno se prilaže posebna izjava ovjerena kod javnog bilježnika (čl.9 Odluke)

III. pravo kontrole

HRT ima pravo obavljati kontrolu korištenja prijamnika u svezi s plaćanjem RTV pristojbe u skladu sa navedenim Zakonom i  odlukom, a posebno kontrolu odjavljenih prijamnika. Kontrolu mogu obavljati samo ovlaštene osobe. Vlasnik, odnosno korisnik prijamnika dužan je na zahtjev ovlaštene osobe HRT-a predočiti dokumentaciju, odnosno pružiti dokaz o datumu nabave prijamnika te potvrdu ? račun o plaćenoj pristojbi.

 Više o tome možete pročitati na stranicama HRT-a

Snežana Klarić, dipl. iur.

© Obrtnička komora Istarske Ĺžupanije, 2007-2010. Stranice izradili Ulisys d.o.o. Informatička djelatnost. Bazirano na Typo3 CMS sustavu.